کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Baby Pack
5 GB Disk Space
20 GB Data Transfer
cPanel/WHM Panel
Unlimited Domains
Free Softaculous
Free SSL Certificate
$10.00 USD ماهانه
$30.00 USD سه ماهه
$60.00 USD شش ماهه
$120.00 USD سالانه

Basic Pack
40 GB Disk Space
500 GB Data Transfer
cPanel/WHM Panel
Unlimited Domains
Private Name Servers
Free Softaculous
Free SSL Certificate
24x7 Support
$25.00 USD ماهانه
$75.00 USD سه ماهه
$149.00 USD شش ماهه
$275.00 USD سالانه

Intermediate Pack
100 GB Disk Space
1000 GB Data Transfer
cPanel/WHM Panel
Unlimited Domains
Private Name Servers
Free Softaculous
Free SSL Certificate
Free WHMCS
24x7 Premium Support
$49.99 USD ماهانه
$149.00 USD سه ماهه
$249.99 USD شش ماهه
$499.99 USD سالانه

Advanced
200 GB Disk Space
2000 GB Data Transfer
cPanel/WHM Panel
Unlimited Domains
Private Name Servers
Free Softaculous
Free SSL Certificate
Free WHMCS
24x7 Premium Support
$75.00 USD ماهانه
$220.00 USD سه ماهه
$399.99 USD شش ماهه
$799.99 USD سالانه