کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Server Rise
Processor: Intel Xeon E3-1270v6 - 4 c / 8 t - 3.8 GHz / 4.2 GHz
Memory: 32GB
Disk: NVMe, SATA available
WHM/cPanel
SSH Access
Delivery within 24-36 hours
$199.99 USD ماهانه
$429.99 USD سه ماهه
$799.99 USD شش ماهه