کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Starter VPS
CPU - 2 Core
RAM - 2 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 50 GB
Bandwidth - 1000 GB
$16.50 USD ماهانه
$49.50 USD سه ماهه
$96.00 USD شش ماهه
$186.00 USD سالانه
$372.00 USD دوساله
$558.00 USD سه سالانه

Standard VPS Hosting
CPU - 2 Core
RAM - 4 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 100 GB
Bandwidth - 1500 GB
$22.50 USD ماهانه
$67.50 USD سه ماهه
$126.00 USD شش ماهه
$246.00 USD سالانه
$492.00 USD دوساله
$738.00 USD سه سالانه

Bright VPS Hosting
CPU - 4 Core
RAM - 6 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 150 GB
Bandwidth - 2000 GB
$32.50 USD ماهانه
$97.50 USD سه ماهه
$186.00 USD شش ماهه
$366.00 USD سالانه
$732.00 USD دوساله
$1098.00 USD سه سالانه

Chief VPS Hosting
CPU - 8 Core
RAM - 8 GB
OS - Centos(default)/Others
Disk Space - 200 GB
Bandwidth - 2500 GB
$52.50 USD ماهانه
$157.50 USD سه ماهه
$306.00 USD شش ماهه
$606.00 USD سالانه
$1212.00 USD دوساله
$1818.00 USD سه سالانه