کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Starter
5 Domains
5 Dedicated IP
100GB Disk Space
2 GB Ram
1000GB Data Transfer
Unlimited Email Accounts
1 Free Domain on Quarterly
$65.00 USD ماهانه
$190.00 USD سه ماهه

Intermediate
10 Domains
10 Dedicated IP
150GB Disk Space
4 GB Ram
1500GB Data Transfer
Unlimited Email Accounts
2 Free Domains on Quarterly
$90.00 USD ماهانه
$270.00 USD سه ماهه

Classic
15 Domains
15 Dedicated IP
200GB Disk Space
6 GB Ram
2000GB Data Transfer
Unlimited Email Accounts
3 Free Domain on Quarterly
$110.00 USD ماهانه
$330.00 USD سه ماهه