کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Small Web Hosting
1 Website
1 GB Disk Space
10 GB Bandwidth
2 Database
3 Sub Domains
3 Email Accounts
2 FTP Accounts
Free SSL Certificate
$2.49 USD ماهانه
$7.47 USD سه ماهه
$14.34 USD شش ماهه
$24.99 USD سالانه

Medium Web Hosting
3 Websites
3 GB Disk Space
30 GB Bandwidth
6 Database
6 Sub Domains
10 Email Accounts
6 FTP Accounts
Free SSL Certificate
$4.69 USD ماهانه
$14.07 USD سه ماهه
$29.34 USD شش ماهه
$46.99 USD سالانه

Large Web Hosting
5 Websites
5 GB Disk Space
50 GB Bandwidth
10 Database
Unlimited Sub Domains
20 Email Accounts
10 FTP Accounts
Free SSL Certificate
$7.99 USD ماهانه
$29.97 USD سه ماهه
$59.35 USD شش ماهه
$99.90 USD سالانه