کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Basic Business Hosting
5 Domains
10GB Disk Space
100GB Data Transfer
Unlimited Email Accounts
$9.99 USD ماهانه
$95.88 USD سالانه

Standard Business Hosting
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
10 Domains

$11.99 USD ماهانه
$119.88 USD سالانه
$239.76 USD دوساله

Premium Business Hosting
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
15 Domains
Free SSL (Annual Plan Only)
$16.99 USD ماهانه
$143.88 USD سالانه
$287.76 USD دوساله

Unlimited Business Hosting
Unlimited Disk Space
Unlimited Data Transfer
Unlimited Email Accounts
Unlimited Domains
Free Domain (Annual Plan Only)
Free SSL (Annual Plan Only)
Free Priority Support
$19.99 USD ماهانه
$167.88 USD سالانه (دامنه رایگان)